HAMK Smart –tutkimusyksikön AvoinHäme- hanketiimi antoi projektitoimeksiannon liiketalouden kolmannen vuoden opiskelijoille. Toimeksiannon tehtävänä oli selvittää avoimen datan mahdollisuuksia ja hyödyntämistä eri toimialojen kohdeyrityksissä.

Perehdytys aiheeseen

Projektityö toteutettiin osana liiketalouden tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmät moduulia, joka valmistelee opiskelijoita opinnäytetyöprosessiin. Tutkimustyön alussa opiskelijat osallistuivat vierailijaluennolle, jossa hankkeen projektipäällikkö Joni Kukkamäki avasi avoimen datan perusperiaatteita sekä projektityön tavoitteita ja toteutusta. Luennon jälkeen opiskelijat jaetiin ryhmiin ja jokainen ryhmä työsti oman kohdeyrityksen tutkimusta seuraavat kahdeksan viikkoa. Projektiin osallistui yhteensä 6 yritystä Etelä-Suomen alueelta, joiden toimiala vaihteli elintarvikealasta energiatalouteen. Jokaista yritystä kohden työskenteli kaksi eri opiskelijaryhmää.

Oleellista taustatyötä tehtävän toteutuksen kannalta oli tutustua avoimen datan käsitteeseen ja toimintaperiaatteeseen, kohdeyrityksiin ja heidän toimialaansa, toimialla jo aiemmin hyödynnettyihin avoimen datan lähteisiin sekä kytköksiin ja mahdollisuuksiin näiden aihealueiden välillä. Lopputuotoksena opiskelijat valmistelivat konkreettisia kehitysehdotelmia kohdeyrityksille.

Laadullinen tutkimus

Kohdeyrityksien menetelmien kartoitushaastattelut toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Opiskelijaryhmien tehtävänä oli selvittää, mikä on yritysten nykyinen taso avoimen datan hyödyntämisessä. Taustatyönä tutustuttiin myös kohdetoimialan muihin hyödyntäjiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Haastattelujen perusteella analysoitiin yritysten nykytila tehtävänantoon perustuen.

Tutkimuksen haasteeksi osoittautui erityisesti avoimen datan käsitteen ymmärtäminen. Tieto ei sinänsä ole uusi tai yllättävä, sillä harva yrityskään ymmärtää, mitä avoin data oikein on ja miten sitä voitaisiin hyödyntää. Tämän vuoksi AvoinHäme –hanke osoittautuukin erityisen tarpeelliseksi, jotta tietoisuutta ja hyödyntämismahdollisuuksista voidaan viedä alueella eteenpäin.

Kehitysehdotuksia Hämeeseen

Moduulin lopussa järjestettiin erillinen esittelytilaisuus lopputuloksien esittelyyn, jonne oli kutsuttu paikalle kohdeyritysten edustajat. Konkreettisia ehdotuksia datan hyödyntämiselle saatiin kuitenkin useita. Energiatalouden toimialalla toimiva yritys voisi monipuolistaa jo avoimeen dataan perustuvaa asiakashankintaansa hyödyntämällä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) paikkatietoaineistoja. Aineiston perusteella yritys voisi hyödyntää paremmin myös haja-asutusalueilta löytyviä maatiloja, jotka ovat aurinkoenergiatalouden potentiaalisia asiakkaita. Myös jätealalle annettiin hyviä kehitysehdotuksia, jossa jäteautojen reittivalintoja voitaisiin tehostaa sää- ja liikennetietojen perusteella.

Tutkimustyön tuloksena nousi esille myös konkreettinen ehdotus Hämeenlinnan alueen yrityksiä ajatellen. Alueella on liikennelaskurien avulla mitattu kevyenliikenteen käyttäjien määriä. Nämä tulokset voitaisiin avata avoimena datana, jolloin alueen yrityksen voisivat hyödyntää tietoja esimerkiksi varautuessaan henkilöstömääriin tapahtumien aikana.